X
تبلیغات
زولا

مرکز بازرگانی جهانی واقع شهر نیویارک در سرک 108 – 109 بنام سرک (جرف هار) در یازدهم برج سپتمبر 2001 به سقوط مواجه گردید.

وقوع این حادثه قبلاً در کتاب مقدس مسلمانان(قران کریم) 1400 سال قبل پیش بینی شده بود.

ترجمه آیت های 108 – 109 از این قرار است: آیا چنین است که کسانی که تهداب تعمیر خود را به ترس از خدا یا تقوا و به خوشی بنیاد نهاده بهتر است یا تهداب تعمیر خود را به "جرف هار" رو به سقوط گذاشت بهتر است. پس این تعمیر با خود وی به آتش دوزخ سقوط نمود و خداوند(ج) هدایت نمی نماید کسانی را که بر مردم ظلم مینمایند.

 

تحلیل:

دو آیه فوق در سوره (توبه) ذکر گردیده اند. این سوره در پاره یازدهم قران پاک ذکر گردیده که مطابق است به روزی که حادثه در نیویارک صورت پذیرفته و سوره "توبه" سوره نهم قران پاک است که به ماه نهم عیسوی "سپتمبر" همان سال مصادف می باشد.

موقعیت آیه ها در یک صد و هشت و یک صد و نو میباشد که در حقیقت آدرس همان دو تعمیر است. نام سرک به وضاحت در قران پاک ذکر است "جروف هار" یعنی رو به سقوط.

 

آیا همه این بیان میتواند تصادفی باشد؟

 

خداوند (ج) در قران میفرماید: ما واقعاً به آنها نشان خواهیم داد علاماتیرا در افق تا این که به آن ها واضح گردد که قران کتاب بر حق است.

 

شماره سرک در نیویارک 108 – 109

شماره آیت ها 108 و 109

وقع حادثه: ماه 9 ام عیسوی

شماره سوره 9

سال 2001 عیسوی

تعداد کلمات از ابتدای سوره تا ایتها متذکره 2001

تاریخ یازدهم سپتمبر

سپاره یازدهم

اسم منطقه : جورف هار

در متن آیت آمده ((جَرف هار)) یعنی روبه سقوط

 

free counters